Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια προτυπωμένων εντύπων και φακέλων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.)
Ταχ. Διεύθυνση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 35
Τ.Κ.: 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ.: 24310 76711-13
Fax: 24310 76565
Ε-mail: info@deyat.gr

Αριθμ. Πρωτ. 3990/19-10-2015
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.), θα προβεί στην προμήθεια προτυπωμένων εντύπων λογαριασμών ύδρευσης και φακέλων προϋπολογιζομένης αξίας 12.114,00 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α. 23%) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών.
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, όπως υποβάλουν την προσφορά τους για το σύνολο των ομάδων ή για όποια ομάδα επιθυμούν, μέχρι και την 17/11/2015 και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 11.00 π.μ. στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων.
Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που παρέχουν τα εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της προμήθειας και είναι εγγεγραμμένα στο οικείο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο ή την επαγγελματική τους οργάνωση.
Αιτήσεις των ενδιαφερομένων για χορήγηση των τευχών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δύνανται να υποβληθούν στα γραφεία τής ΔΕΥΑΤ μέχρι την Τετάρτη 4-11-2015, και αυτά χορηγούνται το αργότερο μέχρι και την επομένη τής αιτήσεως.
Πληροφορίες περί της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρέχονται στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Τ., τηλέφ. 24310-76387, αρμόδιος κος Παπαδόπουλος Θανάσης.

Τρίκαλα 02-11-2015
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

e-services