Έντυπα / Αιτήσεις

Τελευταία ενημέρωση Τίτλος Περιγραφή Αρχεία
07/08/2015 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ

Αίτηση διαγραφής λογαριασμού λόγω αιτήσεως διακοπής

07/08/2015 ΑΙΤΗΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΜΗΝΩΝ

Αίτηση αφαίρεσης παγίων καταναλώσεων προηγούμενων διμήνων

07/08/2015 ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ

Αίτηση μείωσης λόγω εσφαλμένης καταμέτρησης

07/08/2015 ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

07/08/2015 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Έντυπο αίτησης

e-services