Τιμολογιακή Πολιτική

Για τον καθορισμό της τιμολόγησης λαμβάνονται υπόψη τα διαρθρωτικά προβλήματα σχετικά με τις υποδομές, η παλαιότητα των δικτύων και οι αυξητικές τους τάσεις ως προς την εμφάνιση βλαβών, το κόστος άντλησης του νερού, καθώς επίσης και η αναγκαιότητα οικονομίας λόγω της πολυτιμότητας του αγαθού.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Τ. προσπαθεί να μειώσει τα κόστη στο μέτρο του δυνατού ώστε αυτά να μην διοχετευτούν στον Καταναλωτή.

Η τιμή του νερού στο κανονικό τιμολόγιο διαμορφώνεται ως εξής:

  • Για καταναλώσεις μέχρι 18 m3 χρεώνονται 0,49 Ευρώ/m3.
  • Για καταναλώσεις από 19 m3 μέχρι 50 m3 χρεώνονται 0,68 Ευρώ/m3.
  • Για καταναλώσεις από 51m3 και άνω χρεώνονται 0,83 ευρώ/m3.

Η χρέωση της χρήσης της αποχέτευσης ανέρχεται σε ποσοστό 90% της αξίας του νερού, ενώ το τέλος συντήρησης και διαφόρων ελέγχων της παροχής είναι 1,46 Ευρώ.

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 13% (επί της αξίας του νερού) και Φ.Π.Α. 24% επί των υπολοίπων πόρων.

Ειδική τιμολόγηση πολυτέκνων - ΑΜΕΑ
α) Στους πολύτεκνους παρέχεται έκπτωση 50 % επί του λογαριασμού ύδρευσης και αποχέτευσης.
β) Σε άτομα με αναπηρία 80% και άνω παρέχεται έκπτωση 50% επί του λογαριασμού ύδρευσης και αποχέτευσης.

e-services