Ποιότητα πόσιμου νερού Δήμου Τρικκαίων

Ημερομηνία: 06/04/2017Αποδεκτές τιμές
Ph8.016,5-9,5
Αγωγιμότητα3772500 μS/cm
Υπολ/κό Χλώριο0.380,2-0,4 mg/l Cl2
Αμμώνιο0.050,5 mg/l NH4+
Νιτρικά11.2050 mg/l NO3-
Νιτρώδη0.040,5 mg/l NO2-
Κολοβ/ειδή00 αποικ./100ml
E. coli00 αποικ./100ml
Εντερόκκοκοι00 αποικ./100ml
Αρ. Αποικ.22oC37100 αποικ./ml
Αρ. Αποικ.37oC1420 αποικ./ml
Περισσότερα...
e-services