Ποιότητα πόσιμου νερού Δήμου Τρικκαίων

Ημερομηνία: 23/12/2015Αποδεκτές τιμές
Ph7.626,5-9,5
Αγωγιμότητα4182500 μS/cm
Υπολ/κό Χλώριο0.390,2-0,4 mg/l Cl2
Αμμώνιο0.050,5 mg/l NH4+
Νιτρικά11.5050 mg/l NO3-
Νιτρώδη0.030,5 mg/l NO2-
Κολοβ/ειδή00 αποικ./100ml
E. coli00 αποικ./100ml
Εντερόκκοκοι00 αποικ./100ml
Αρ. Αποικ.22oC16100 αποικ./ml
Αρ. Αποικ.37oC420 αποικ./ml
Περισσότερα...
e-services