Ποιότητα πόσιμου νερού Δήμου Τρικκαίων

Ημερομηνία: 30/11/2016Αποδεκτές τιμές
Ph7.976,5-9,5
Αγωγιμότητα3702500 μS/cm
Υπολ/κό Χλώριο0.350,2-0,4 mg/l Cl2
Αμμώνιο0.050,5 mg/l NH4+
Νιτρικά10.8550 mg/l NO3-
Νιτρώδη0.090,5 mg/l NO2-
Κολοβ/ειδή00 αποικ./100ml
E. coli00 αποικ./100ml
Εντερόκκοκοι00 αποικ./100ml
Αρ. Αποικ.22oC18100 αποικ./ml
Αρ. Αποικ.37oC520 αποικ./ml
Περισσότερα...
e-services